Ussatlyk sapagy geçirildi


Online görnüşde arkaly ussatlyk sapagy geçirildi

Şu günMaýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda baky Bitaraplygymyzyň25 ýyllygy mynasybetli Erministan Respublikasynyň Komitas adyndaky Ýerewandöwlet konserwatoriýasynyň arasynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly ussatlyksapagy geçirildi.

HormatlyPrezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde sanly bilim ulgamyny ösdürmekboýunça ýurdumyzyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar. Talyp ýaşlaraberilýän bilimi baýlaşdyrmakda, onuň hilini dünýä derejesine laýyk getirmekde,giň dünýägaraýyşly, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde uly işleralnyp barylýar. Sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen sapaga Ýerewan döwletkonserwatoriýasynyň professorlary: Erministanyň Respublikasynyň at gazananartisti Anna Maýilýan, şol konserwatoriýanyň fortepiano fakultetiniň dekany IrinaHakobýan şeýle-de Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky adatdan daşary wedoly ygtyýarly ilçisi Muhammet Aýazow dagylar gatnaşdylar. Ussatlyk sapagynda MaýaKulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda iki ugur “Ýöritefortepiano” we “Aýdym sungaty” hünärlerinden bilim alýan talyp ýaşlara ýerineýetirijilik sungatynyň aýratynlyklary, saz sungatynyň inçe syrlary dogrusyndakypeýdaly maslahatlaryny berdiler.  

Teleköpüriniň dowamynda oňa gatnaşyjylar Arkadagymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerine çäksiz sagbolsunlaryny aýtdylar.


Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm