Ýaş ussat ýerine ýetiriji we sazanda mugallymlaryň üstünlikleri


      Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň  Pähim – paýhas  ummany Magtymguly Pyragy ýyly bolan 2024-nji ýylyň başynda hem uly üstünlikler gazanylýar. Şeýle üstünlikleriň biri ýaňy-ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Aýdym sungaty» kafedrasynyň sazandasy Ýekaterina Darçiýa P. I. Çaýkowskiý adyndaky Moskwa döwlet konserwatoriýasynyň Russiýanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan geçirilen Moskwa şäher Medeniýet müdirliginiň kömegi we «Музыкальный клондайк» atly maglumat beriş merkeziniň hemaýat bermeginde «Sungatyň  çägi» («Территория творчества») atly  ýaş sazandalaryň we ýerine ýetirijileriň arasynda geçirilen II Halkara bäsleşigine gatnaşyp, diploma mynasyp bolagydyr. Ol bu bäsleşige öz ýaş düzüminde, ýagny ikinji uly ýaşlar kategoriýasy (25 ýaşdan ýokary) boýunça gatnaşyp, bäsleşikde diploma mynasyp boldy. Bu bäsleşige ýerine ýetiriji «Aýdym sungaty» kafedrasynyň uly mugallymy, ussat wokal aýdymçysy Žanna Saýýan bilen bilelikde gatnaşyp, onuň bilen bilelikde daşary ýurt we türkmen nusgawy eserlerini ýokary derejede ýerine ýetirdi. 
      Ýagny, olar Italýan kompozitory J. Werdiniň «Trubadur» operasyndan Leonoranyň Kawatinasyny,  W. Belliniň «Norma» operasyndan adybir gahrymanyň kawatinasyny hem-de ussat türkmen kompozitory N. Halmämmedowyň «Geler» hem-de «Haýrana galar» romanslaryny ajaýyp ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler.
    Bäsleşige Russiýanyň at gazanan medeniýet we sungat işgäri, sungaty öwreniş ylymlarynyň doktory, professor hem-de Moskwa döwlet konserwatoriýasynyň rektory A. Sokolow ýolbaşçylyk edip, Russiýanyň at gazanan artisti, Moskwa şäher edebiýat we sungat baýragynyň eýesi şol konserwatoriýanyň ylmy-metodiki taýdan taýýarlaýyş kadrynyň ýolbaşçysy Ýe. Sawelýewanyň hem-de emin agzalarynyň başlygy hökmünde «Konsertmeýsterçilik sungaty» kafedrasynyň uly mugallymy, aspirant Iwan Koşeýew hem-de emin agzalary hökmünde Mihail Korşunow, Nikolaý Manakow we Natalýa İgumnowa dagy eminlik etdiler. 
     Bäsleşik barada aýtsak, III tapgyrlaýyn 1-nji noýabrdan 7-nji fewrala çenli sanly ulgam arkaly (online) geçirildi. Bäsleşik Moskwa döwlet konserwatoriýasynyň gurnamagynda geçen ýyldan bäri geçirilýär. Bu bäsleşige geçen ýyl «Ýörite fortepiano» kafedrasynyň uly mugallymy S. Faramazowa hem gatnaşyp, diploma mynasyp boldy. İndiki ýyl bolsa bäsleşik Moskwa döwlet konserwatoriýasynyň aspiranturasynyň 100 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilmegine garaşylýar.
     Biz bolsa, okuw jaýymyzyň ýaş ussat sazandasy Ýekaterina Darçiýa bäsleşikde gazanan netijeleri bilen gutlap şeýle üstünlikleriniň köp bolmagyny arzuw etyäris. 
    Şular ýaly bäsleşiklere gatnaşmaga uly mümkinçilikler döredip berýän, türkmen medeniýetini we saz sungatyny ösdürmekde, dünýä tanatmakda uly ýardam etýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunlarymyzy aýtýarys. 
Kuwwat ÝOWBASAROW
«Sazşynaslyk» hünäriniň IV ýyl talyby, ýaş alym 

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm