Baýragyňyz gutly bolsun sazanda ýaşlar!


GDA agza ýurtlarynyň bileleşikdäki XVII “Дельфийские игры” atly ýaşlarryň arasynda geçirilýän oýunlarynda Türkmenistandan gelen ýaş gatnaşyjylaryň ilkinji çykyşy şowly boldy. Dürli ýaşlarda ýeňijiler 4 medal gazandy – 2 kümüş we 2 bürünç, şeýle hem ýörite diplomlar aldylar. 
Bu döredijilik olimpiadasynda “Skripka” ugry boýunça 2-nji orny Maýa Kulyýewa  adyndaky türkmen milli konserwatoriýasynyň 2-nji ýyl talyby Seýran Atanyýazow we Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyby Güýçberdi Gulow “Solo aýdym” ugry boýunça 2-nji orna eýe boldy.
Seýran Atanyýazow Türkmen milli konserwatoriýasynyň “Kirişli saz gurallar” kafedrasynyň  mugallymy Näzik Saryýewanyň synpynda okaýar. Bäsleşikde Seýrana sazandarlyk eden Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy we halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi Stella Faramazowa. Elbetde, ýeňiş gazanmak we baýraklara eýe bolmak talyplaryň we halypa mugallymlaryň bilelikdäki zähmetleriniň netijesidir.
Bürünç medallara “Fortepiano” ugry boýunça Türkmen milli konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyby Erjel Ýagşymyradow, mugallymy Türkmenistanyň at gazanan sungat işgäri meşhur pianinoçy Wladimir Mkrtumow we “Skripka” ugry boýunça Maýa Kulyýewa adyndaky türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanynda ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň 10-njy synp okuwçysy Elina Gurbanowa hem mynasyp boldy.
Türkmenistan ýene üç gatnaşyjy “Дельфийские игры” atly ýaşlaryň arasyndaky oýunlaryň diplomanty boldylar – olaryň biri ýaş pianinoçy we halkara bäsleşikleriň laureaty, Maýa Kulyýewa adyndaky türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanynda ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň okuwçysy Aýnur Otuzowa, mugallymy Jeýhun Babaýew. 

Güljemal Durdyýewa,
“Sazşynaslyk” hünäriniň V ýyl talyby

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm