Ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi!


Ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýaşlaryň arasyndaky geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýylda Ylymlar güni mynasybetli geçirilýän bu iri möçberli çäräni Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilelikde guraýar. Ylmy bäsleşige ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlarynyň, pudaklaýyn edaralaryň we önümçilik birleşikleriniň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary, orta hünär okuw mekdepleriniň okuwçylary şeýle-de ylmy işe höwesli dürli hünärdäki ýaşlar gatnaşýarlar. 
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň “Sazşynaslyk” hünäriniň 3-nji ýyl talyby Kuwwat Ýowbasarow hem bäsleşikde ýeňiji bolup Hormatly Prezidentimiziň şa serpaýyna eýe boldy. Kuwwat Ýowbasarow bäsleşige “Sazyň taryhy” kafedrasynyň uly mugallymy sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty Jemile Gurbanowanyň ylmy ýolbaşçylygynda türkmen medeniýeti we sungaty bilen aýrylmaz baglanşygy bolan halk döredijiliginiň esasy ugurlarynyň biri bolan dessançylyk sungatyna degişli «Hüýrlukga-Hemra» dessany: ýerine ýetiriliş aýratynlygy we aýdymlaryň gurluşy» atly temadaky ylmy iş bilen gatnaşyp I baýrakly oruna mynasyp boldy.
Ýeňiji bolan talybyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň şaserpaýyna eýe bolmak bagty miýesser edendigi, ýaşlaryň ylmy işlerine berilen örän uly baha üçin Arkadagly Serdarymyzyň adyna aýdýan alkyş sözleriniň çägi ýok. Biz hem Kuwwat Ýowbasarowa gelejekde döredijilik äleminde uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäris.
Ýaşlara okamaga, öwrenmäge, ylmy açyşlary etmäge döredip berýän mümkinçilikleri üçin hormatly Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm