«Eşretli zamanda buýsançly başlar-Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.


Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşi bilen bilelikde “Eşretli zamanda buýsançly başlar-Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. 
Bu dabaraly wagyz-nesihat çäresine konserwatoriýanyň professor mugallymlary, talyp ýaşlary bilen birlikde Türkmenistanyň milli geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Serdar Durdyýew, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň bölüm başlygy Seýit Annabaýew, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bagtyýarlyk etrabynyň gurmaçylyk bölüminiň müdiri Döwran Myradow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň bölüm müdiri polisiýanyň maýory Batyr Berkeliýew dagylar gatnaşdylar. 
Çykyş edenler “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda talyp ýaşlaryň sagdyn-durmuş ýörelgelerine eýermek, olaryň bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, olarda ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala getiren mertlik, edermenlik, watansöýüjilik, halallyk, ruhubelentlik, akýüreklilik, arassa ahlaklylyk, zähmetsöýerlik ýaly häsiýetleri terbiýelemek maksady bilen ýerine ýetirilýän işler dogrusynda nygtap geçdiler. 
Şeýle hem Türkmenistanyň Milli geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli geňeşiniň Halk Maslahatynyň Mejlisiniň ähmiýeti barada aýdylyp geçildi. Ýene-de çykyş edenler talyp ýaşlara halk maslahatyndaky il-ýurt ähmiýetli meseleleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gahryman arkadagymyzyň başlangyjy bilen hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, häzirki zaman türkmen jemgyýetinde ylymly-bilimli ýaş nesli kemala getirmek, olary milli ruhda terbiýelemek baradaky alnyp barylýan işler barada belläp geçdiler.
Wagyz-nesihat çäräniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar okamaga, öwrenmäge, işlemäne döredip berýän mümkinçilikleri üçin Arkadagly Serdarymyzyň adyna çäksiz minnetdarlyklaryny aýtdylar. 

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm