Orkestr saz gurallary fakulteti

Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary kafedrasy

Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary kafedrasy konserwatoriýanyň açylan ilkinji günlerinden bäri hünärmenleri taýýarlaýar. Bu kafedrada üflenip çalynýan saz gurallaryndan fleýta, goboý, klarnet, fagot, truba, woltorna, trambon, tuba, kakylyp çalynýan saz guralaryndan bolsa ksilofon, uly we kiçi deprekler, litawra ýaly saz gurallar boýunça talyplara hünär berilýär. Bu günki güne çenli kafedranyň ýetişdiren uçurumlary häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli medeniýet we sungat ojaklarynda zähmet çekýärler.

* * *

Kirişli saz gurallary kafedrasy

Geçen döwrüň içinde bu kafedrada ençeme hünärmenler ýetişdirilip, olar häzirki wagtda dürli häsiýetli saz gurallaryndan sazçylyk hem sungat mekdeplerinde, medeni merkezlerde, birnäçe orkestrlerde zähmet çekýärler. Kafedranyň mugallymlary usuly hem okuw-terbiýeçilik işlerini ýokary derejede alyp barýarlar. Onuň netijesinde skripka, alt, wiolonçel hem kontrabas hünärlerinde okaýan talyplaryň ýerine ýetirijilik ussatlyklary ýokarlanýar.

* * *

Estrada sungaty kafedrasy

Estrada sungaty kafedrasy Garaşsyzlyk ýyllarynda açylan kafedralaryň biri bolup durýar. 1995-nji ýylda ilkinji uçurymyny goýberen bu kafedra şu güne çenli ýüzlerçe hünärmenleri – estrada aýdymçylaryny we saz gurallarynda (klawişli saz gurallary, üflenip we kakylyp çalynýan, kirişli saz gurallary hünärleri boýunça) ýerine ýetirijileri taýýarlady.

* * *

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm